Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Gantt)

Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Gantt)
Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας
Γενικά στοιχεία
Έργο
Διεύθυνση
Ιδιοκτήτης
Ημερομηνία
Δεδομένα χρονοδιαγράμματος
παρουσίαση διαγράμματος (Α)
Πίνακας εργασίες
κωδικός εργασία μον. μέτρησης ποσότητα τιμή μον. μερικό σύνολο έναρξη α' διάρκεια α' έναρξη β' διάρκεια β'